การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

NT การมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ โดยโครงการที่ NT ให้การสนับสนุนเป็นหลัก ก็คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มายาวนานกว่า 10 ปี

โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสาร โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ ตามพระบรมราโชปถัมภ์ทางด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นับเป็นการนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของ NT ไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) wfhมาช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาของชาติ ผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย (Blended Learning) ที่ใช้หลากหลายสื่อหลากหลายวิธีผสมผสานกัน นำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) จึงเป็นการเน้นย้ำภารกิจเพื่อสังคมของ NT ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำคัญ ซึ่งคือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ netcentric-tech.com

Releated