UFA Slot

ปลดล็อกกัญชา-กัญชงสู่สมุนไพรครัวเรือน เพื่อใช้ในด้านการรักษา

ด้วยสรรพคุณที่มากเกินกว่าที่จะมาตีกรอบให้ “กัญชง-กัญชา” เป็นเพียงแค่ยาเสพติด ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2565  และ และ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 ลักษณะทั่วไปและความแตกต่างของต้นกัญชา-กัญชง

กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และ กัญชง (hemp) พืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา (Cannabis sativa L.) รวมถึงวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชาและกัญชง เช่น ยางและน้ำมัน เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้นเพียงสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% เท่านั้นที่ยังถือว่าเป็นสารเสพติดอยู่) มีผลเมื่อครบ 120 วันในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งตามร่างดังกล่าว จะควบคุมเรื่องการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหลัก รวมถึงการใช้ในเชิงนันทนาการด้วย

ทั้งนี้การปลูกกัญชาและกัญชง หากใช้ประโยชน์ในครัวเรือนทั่วไป ต้องมีการจดแจ้งกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอื่นๆต้องจดแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ซึ่งผู้ขอจดแจ้งต้องเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชงตามที่ได้จดแจ้งไว้ ประชาชนสามารถปลูกในครัวเรือนได้ไม่จำกัดว่าปลูกกี่ต้น ปลูกกี่ไร่ แต่ต้องไม่มีการเอาไปใช้เป็นยาเสพติด

UFA Slot

ส่วนผู้ที่ปลูกเพื่อผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หรือผู้ซึ่งเลขาธิการอาหารและยา อย. มอบหมาย ส่วนการสกัดหรือแปรรูป ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกัน ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี
  • สตรีมีครรภ์
  • สตรีให้นมบุตร
  • บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตามข้อห้ามข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ของตนได้เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนการโฆษณาต้องมีการขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน ส่วนข้อกังวลเรื่องการควบคุมการใช้ในเชิงสันทนาการ ในร่างดังกล่าวไม่มีระบุถึงการควบคุมกำกับไว้ชัดเจน

อนึ่งในช่วงท้ายของร่างกฎหมายฉบับนี้มีบทเฉพาะกาลระบุไว้ ประเด็นสำคัญคือในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ การนำเข้ากัญชาหรือกัญชงให้กระทำได้เฉพาะกรณี คือ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ netcentric-tech.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated